జాతకం అంటే ఏమిటి? చెప్పించుకుంటే కలిసి వచ్చేదేంటి

పిల్లాడు పుట్టాడంటే..వాడి జాతకం చూపించండి..పెద్దయ్యాక ఏమౌతాడో అంటారు.. చదువు అబ్బటం లేదంటే..అసలు వాడి జాతంలో ఏం రాసుందో చూపించండి అంటారు..ఇక పెళ్లి కుదరాలంటే జాతకాలు చూపించుకోవాలంటారు..ఉద్యోగం రావటం లేదంటే జాతకం చూపించుకోమంటారు..వ్యాపారం కలిసి రావటం…